Terms and conditions

1. GENERAL

These are the terms and conditions between you as a buyer/user and Lina Alm Racing Media, for purchase of sale video and other videos for public view. 

 

Lina Alm Racing Media reserves to have the right to make  changes in these terms and conditions. Such changes can be made at any time. The current terms and conditions are always published at the website.

 

By clicking "Submit" at the form the User is confirming that he or she agrees to the current terms and conditions.

 

Links to external sites such as ASVT, Kolgjini and Yearling Sale is provided by the User.

 

2. COPYRIGHT

The videos are delivered in the shape of download links. 

The User, by the current limitations for by that time copyright regulations agrees to following:

 • Is allowed to use the videos unlimited number of times.

 • The files - or the context of the files - is not allowed to be copied or awarded to someone else.

 • The files - or the context of the files -  can not be sold in any form.

 • It's not allowed to make a screenshot of the video to make and publish a photo.

 • The video can not be published at any other Vimeo or YouTube-channel without permission. 

 • The video can not be edited or cut. It can only be used and published in it's original form.

 

The copyright for the files and all content of the video appertain to Lina Alm Racing Media. The User commits to continuously stay informed about any changes or addition in copyright law and regulations. 

The User should hold Lina Alm Racing Media free from any form of compensation if the downloaded files are used in violation with these terms and conditions.

 

3. PRICES

The User should pay for videos according to the agreement. The price is cleared by the order confirmation. Travel expenses will be added.

 

4. DELIVERY

The video is delivered according to the agreement made at the film set after the videos are filmed. 

 

5. COMPLETING INFORMATION

Terms, conditions and guidelines and descriptions of the routines regarding filming and other relevant information is published at the website. The User commits to read and inform themselfs about such information and to follow  the instructions at the current time. Read Production.

 

6. FILING

Lina Alm Racing Media has routines for continuous back-up and other IT-safety precautions but loss of data can not be precluded. The user is encouraged to reassure to download and archive the videos.

 

7. PERSONAL INFORMATION

According to agreements and registration at the website in conjunction with booking a videosession, the User provide personal information. As the User approves with the terms and conditions the User agrees that Lina Alm Racing Media manages such information in order to fulfill the duties and exercise rights in conjunction with the Users order of a video.

The Users data will be filed as long as the contractual relationship between the User and Lina Alm Racing Media consists and for some time after if it is necessary for Lina Alm Racing Media to be able to fulfill the residual duties or exercise the rights against the User.

 

8. INJURIES

Lina Alm Racing Media is not to be held responsible, under any circumstances, for any injuries - neither direct, indirectly or consequential - due to filming.

 

9. QUESTIONS AND CONTACT

If any questions should arise for the reason of the terms and conditions or any other question, the User is welcome to contact Lina Alm Racing Media.

 
Villkor

 

1. ALLMÄNT

Dessa Allmänna villkor för köp av auktionsfilm och annan film för allmän visning anger de villkor som gäller mellan dig som användare/köpare och Lina Alm Racing Media, som drivs av Lina Alm. 

 

Lina Alm Racing Media förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Allmänna villkor. Sådana ändringar kan ske när som helst och utan förvarning. De gällande Allmänna villkoren finns alltid publicerade på webbsidan.

 

Genom att klicka på knappen ”Skicka” på sidan ”Anmälan” bekräftar Användaren att han eller hon har läst igenom villkoren i de vid tidpunkten för bekräftelsen gällande Allmänna villkoren och godkänner och accepterar villkoren.

 

Länkning till externa sidor såsom ASVT:s onlinekatalog ombesörjs av Användaren.

 

2. UPPHOVSRÄTT

Filmerna, levereras i form av länkar. 

Användaren, med de begränsningar som följer av vid var tid gällande upphovsrättslagstiftning, Användarvillkoren och dessa Allmänna villkor, får:

 • Använda Filerna ett obegränsat antal gånger.

 • Filerna – eller innehållet i Filerna – får inte helt eller delvis kopieras eller tilldelas till någon. 

 • Filerna – eller innehållet i Filerna – får således inte helt eller delvis säljas. 

 • Får inte göra skärmdump av filmen för att skapa foto. 

 • Filmen får ej publiceras på annan Youtube eller Vimeo-kanal utan tillåtelse.

 • Filmen får ej redigeras eller publiceras i annan form än originalet.

 

Upphovsrätten till datafilerna och allt innehåll i datafilerna tillkommer Lina Alm Racing Media. Användaren åtar sig att kontinuerligt hålla sig informerad om ändringar och tillägg i upphovsrättslig lagstiftning och annan normbildning inom upphovsrätten.

Användaren skall hålla Lina Alm Racing Media skadelös i det fall användning av nedladdade Filer sker i strid med dessa Allmänna villkor.

 

3. PRISER

Användaren skall betala det pris för köpt(a) film(er) enligt överenskommelse. Priset framgår av orderbekräftelsen och anges i svenska kronor.

 

4. LEVERANSTID

Filmer levereras enligt överenskommelse efter att hästen/arna filmats. 

 

5. KOMPLETTERANDE INFORMATION

Regler för villkor, rutinbeskrivningar avseende filmning och annan för köpet relevant information finns publicerad på webbsidan. Användaren åtar sig att innan köpet informera sig om sådan information och att följa vid var tid publicerade anvisningar. Läs Produktion

 

6. ARKIVERING

Lina Alm Racing Media har rutiner för kontinuerlig back-up och andra IT-säkerhetsåtgärder men förlust av data kan inte uteslutas. Användaren uppmanas därför att även själv på betryggande sätt arkivera sin film.

 

7. PERSONUPPGIFTER

Genom att Användaren registrerar sig i samband med bokning av filmer på webbsidan, lämnar Användaren vissa kontaktuppgifter mm som innehåller uppgifter om Användarens identitet.

I och med att Användaren accepterar villkoren i dessa Allmänna villkor samtycker Användaren till att Lina Alm Racing Media sparar och behandlar sådana uppgifter och sådan information i syfte att fullgöra sina skyldigheter och utöva sina rättigheter i samband med Användarens bokning av film. Användarens personuppgifter kommer att sparas så länge avtalsrelationen mellan Användaren och Lina Alm Racing Media består och för en tid därefter om det är nödvändigt för att Lina Alm Racing Media skall kunna fullgöra sina kvarstående skyldigheter eller utöva sina rättigheter gentemot Användaren.

 

8. SKADOR

Lina Alm Racing Media ansvarar under alla förhållanden inte för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador – till följd av filmning.

 

9. FRÅGOR OCH KONTAKT

Om frågor skulle uppkomma i anledning av dessa Allmänna villkor eller annat behov av kontakt uppkommer är Användaren välkommen att höra av sig till Lina Alm Racing Media.

 
 

Follow me!

 • Vimeo - Vit Circle
 • Facebook - Vit Circle
 • Instagram - Vit Circle